Gratis verzending binnen Nederland vanaf €149,-
Op werkdagen voor 15.00 besteld = Vandaag verstuurd!
Afhalen = gratis

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Toolbozz

1. Toepasselijkheid

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Toolbozz en op alle met  Toolbozz aangegane overeenkomsten.

1.2. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.3. Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door  Toolbozz is ingestemd.

1.4. Onder "Koper" wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met  Toolbozz in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.5. Toolbozz behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.6. Door het gebruik van de internetsite/webshop van Toolbozz en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite/webshop.

1.7. Toolbozz is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.

 

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod.  Toolbozz is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

2.2. Eventuele aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

2.3. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

2.4. Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: 
a. de potentiële Koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite/webshop en de desbetreffende data aan Toolbozz via elektronische weg verzonden. Deze zijn door Toolbozz ontvangen. 
b. de potentiële Koper heeft uitdrukkelijk telefonisch en/of schriftelijk  te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen; 
c. een offerte is door de Koper getekend en door Toolbozz ontvangen ingeval door Toolbozz een op naam gestelde offerte is uitgebracht.

2.5. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Toolbozz herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Toolbozz de Koper dit binnen tien (10) dagen na de ontvangt van de bestelling mededelen.

2.6. Koper en Toolbozz  komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Toolbozz gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

2.7. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Toolbozz garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 

3. Prijzen

3.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn exclusief 21% omzetbelasting.

3.2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

3.3. De Koper is de prijs verschuldigd die Toolbozz in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Toolbozz worden gecorrigeerd.

3.5. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de Koper de bestelling annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Toolbozz

 

4. Verzendkosten/verzending

4.1 Als uw besteld middels onze webshop www.Toolbozz.nl zijn de verzendkosten standaard € 12.50,- ( excl. 21% BTW).  Bij bestellingen boven € 150,- (excl. 21% BTW) binnen Nederland hanteren wij geen verzendkosten.

4.2 Verzending van de door Koper bestelde goederen worden met de pakketpost van DHL onder door u opgegeven naam naar het door u aangegeven adres verzonden. Toolbozz is nimmer aansprakelijk voor enige schade –schade bij aflevering van de goederen op een ander adres -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij verzending aan de verpakking of het product ontstaat. Het risico voor verzending is geheel voor rekening van Koper.

 

5. Betaling

Toolbozz  hanteert diverse betalingsmogelijkheden te weten:

5.1 Vooruitbetaling.

Na het invoeren van de order ontvangt u per e-mail uw bevestiging/rekening. Zodra de betaling is ontvangen gaat Toolbozz over tot verzending. De duur tussen het overmaken en ontvangen heeft Toolbozz niet in de hand. Gemiddeld genomen ligt dit op 1 dag.

5.2  Ideal en creditcard betalingen.

Na de orderinvoer en de betaling. Krijgt  Toolbozz  een melding dat de betaling akkoord is. Toolbozz zal dan tot verzending overgaan.

5.3  Op rekening.

Alleen vaste zakelijke klanten van Toolbozz kunnen in overleg kiezen voor betaling op rekening. Hiervoor geldt een betalingstermijn van 14 dagen.

Deze betaalwijze is alleen mogelijk voor bestellingen binnen Nederland.  Toolbozz  behoudt zich het recht voor het verzoek van de koper om betaling op rekening te weigeren. Desgewenst kan Toolbozz u een voorstel doen om uw bestelling bij vooruitbetaling te voldoen en zodra de betaling is zal Toolbozz tot verzending overgaan.

6. Betaling op rekening

 ( Alleen voor vaste zakelijke klanten van Toolbozz)

6.1  Toolbozz hanteert vanaf factuurdatum een betalingstermijn van maximaal 14 dagen.

6.2  Bij niet of niet tijdige betaling door Koper is de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bent u verplicht  om de in de factuur vermelde bedrag van de kredietbeperking alsnog te voldoen. Tevens kunnen wij u als koper bij niet of niet tijdige betaling  over het openstaande bedrag  een rente in rekening brengen van 5%  per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend, mede over het openstaande bedrag een boete opleggen van € 50,- wegens te late betaling.

6.3 Bij niet betaling van Koper komen ten laste van de Koper alle

 (buiten)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Toolbozz als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken.

6.4  In geval van niet of niet  tijdige betaling van Koper is Toolbozz bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde bedrag van de kredietbeperking en eventuele andere kosten daaronder begrepen.

 

7. Levering en leveringstijd

7.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Toolbozz ernaar om bestellingen die voor 21 uur s'avonds op een werkdag zijn geplaatst diezelfde dag te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. Na het verstrijken van de uiterste leveringstermijn van 30 dagen heeft de consument Koper het recht na 30 dagen (tenzij anders overeengekomen) de koopovereenkomst te ontbinden. Creditering van het aankoopbedrag moet binnen 30 dagen plaats vinden. Genoemde levertijden gelden slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Toolbozz kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

7.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Toolbozz streeft ernaar vertragingen binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan de Koper te melden.

7.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

 

8. Reclames

8.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Ruilen is uitsluitend mogelijk wanneer geleverde product en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren en onder overlegging van de originele factuur en binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product.

Klachten wegens onvolledige levering, wegens kennelijke gebreken aan goederen moeten onverwijld, doch uiterlijk binnen zeven (7) werkdagen  na levering van de  goederen schriftelijk aan ons worden medegedeeld, bij gebreke waarvan klachten niet meer in behandeling kunnen worden genomen en onze garantieverplichtingen ten aanzien van die gebreken vervallen.
Het reclamerecht vervalt zodra de goederen verdere bewerking, montage of inbouw hebben ondergaan, dan wel ondeugdelijk zijn opgeslagen.
Indien de reclames niet in overeenstemming met het in de algemene voorwaarden vermelde procedure  worden ingediend, dan wel indien wij niet in staat worden gesteld het materiaal waarover gereclameerd wordt te onderzoeken, vervalt elk recht uit hoofde van reclame en/of garantie.
Reclame geeft de wederpartij geen recht de ontvangst of betaling der goederen te weigeren dan wel uit te stellen.
Elk recht om te reclameren vervalt indien een 1/2 jaar is verstreken sedert de ontvangst van de goederen.
Een koper, die enige verplichtingen uit de met ons gesloten overeenkomst niet nakomt verwerkt daardoor zijn recht om te reclameren.

9. Recht van retour

9.1 De consument Koper kan binnen veertien  (14) kalenderdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingsrecht uitoefenen. Alleen wanneer het product en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren kan er na overleg met. Toolbozz aanspraak gemaakt worden op de tevredenheidsgarantie. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.

9.2  Toolbozz is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

9.3 De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de consument Koper.

9.4 Indien de consument Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid 9.1 gebruik heeft gemaakt, dan draagt Toolbozz  binnen 30 dagen zorg voor terugbetaling van het door de consument Koper aan Toolbozz betaalde.

 

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Toolbozz is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

10.2 Bij niet of niet tijdige betaling van het geleverde product aan koper houdt  Toolbozz het recht om te allen tijde het aan Koper geleverde product(en) terug te halen. Mocht bij terughalen bij het aan Koper geleverde product (en) en verpakking niet in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren bent u alsnog verplicht aan uw betalingen te voldoen, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

10.3 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

 

11. Garantie en aansprakelijkheid

11.1. Toolbozz is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. Toolbozz  heeft geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

11.2 Indien Toolbozz om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

11.3 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

 a. indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Toolbozz zijn verricht; 
b. indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt; 
c. indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; 
d. indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

e. indien het product  op een onjuiste manier is gebruikt  tijdens werkzaamheden dan waarvoor het product dient te gebruiken.

11.4 De Koper is gehouden Toolbozz te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Toolbozz  zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

11.5 Het is mogelijk dat Toolbozz  op haar internetsite/webshop links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Toolbozz is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

 

12. Overmacht

 12.1 In geval van overmacht is Toolbozz  niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

12.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

 

13. Intellectuele eigendom

13.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij Toolbozz , haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

13.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi, auteurs, merk, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know - how, methoden en concepten.

13.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Toolbozz, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

14. Persoonsgegevens

14.1 De gegevens die u invoert op Toolbozz.nl worden alleen gebruikt voor de afhandeling van uw bestelling of voor het toesturen van aangevraagde informatie. De informatie wordt niet aan derden verstrekt.

14.2  U kunt uw gegevens opvragen en verzoeken ze te laten corrigeren of verwijderen. U dient hiertoe een e-mail te zenden aan [email protected]

 

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht - Nederland.

15.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

16. Diversen

16.1 Toolbozz is gevestigd te Soest, Weteringpad 58, 3762 EN Soest- NEDERLAND- en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Utrecht-Gooi  - NEDERLAND - onder nr. 62021702.  Het BTW-identificatienummer is NL854600395B01. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Toolbozz  op bovenstaand adres of naar het e-mail adres [email protected]

16.3 Toolbozz streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails binnen 1 werkdag te beantwoorden.

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »
Gratis verzending binnen Nederland vanaf €149,-
Op werkdagen voor 15.00 besteld = Vandaag verstuurd!
Afhalen = gratis